..HUBUNGI HP/WHATSAPP: ..+6281361228624...INVIT PIN BB: 7DFAB6FB...Dengan Lautan Karomah Dan Samudra Hidayah Dari Alloh….. ..Kami Siap membantu Masalah Anda...Terbuka Untuk Semua Agama...HUBUNGI HP/WHATSAPP: +6281361228624...INVIT PIN BB: 7DFAB6FB...

KUMPULAN DO'A

BUKU KUMPULAN DO'A
DALAM ALQUR'AN & HADIS
SAID BIN ALI AL-QAHTHANI
Terjemah:MAHRUS ALI
Koreksi dan Penulisan Ulang: Abdullah Khaidhir, Lc Fir'adi Nasruddin, Lc - Erwandi Tarmizi
PRAKATA PENERJEMAH

Bismillahirrahmaanirrahiim
Kami panjatkan rasa syukur Al Hamdulillah kehadirat Allah Yang Maha Tinggi. Dan kami haturkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga hari kiamat.
Wa ba’du:
Telah banyak buku do’a yang tersebar di tengahmasyarakat Islam. Ada yang berpedoman dengan ajaran Al-Qur’an, Sunnah, atau lainnya. Kadang masyarakat awam tidak dapat membedakan antara do’a yang sejalan dengan ajaran Nabi dan mana yang tidak. Sedangkan do’a yang tidak berdasarkan ajaran Nabi, ada yang berbau syirik, menyesatkan dan terkadang dapat menghapus aqidah Islam secara total.
H. Mahrus Ali

DAFTAR ISI

Prakata Penerjemah                                            
Daftar Isi                                                                   
Mukadimah Penyusun                                            
Keutamaan Dzikir           
                                        
1 Bacaan ketika bangun dari tidur                           
2 Do’a ketika mengenakan pakaian                        
3 Do’a mengenakan pakaian baru                          
4 Do’a untuk orang yang mengenakan pakaian baru                                                           
5 Bacaan ketika menaggalkan pakaian                  
6 Doa masuk WC                                                 
7 Doa keluar dari WC                                           
8 Bacaan sebelum wudhu’                                      
9 Bacaan setelah wudhu’                                       
10 Bacaan ketika keluar rumah                             
11 Bacaan apabila masuk rumah                          
12 Do’a pergi ke masjid                                        
13 Do’a masuk masjid                                           
14 Do’a keluar dari masjid                                   
15 Bacaan ketika mendengar adzan                  
16 Do’a istiftah                                                        
17 Do’a ruku’                                                           
18 Do’a bangun dari ruku’                                      
19 Do’a sujud                                                           
20 Do’a duduk antara dua sujud                           
21 Do’a sujud tilawah                                             
22 Tasyahud                                                            
23 Membaca shalawat Nabi setelah Tasyahud                                                                 
24 Do’a setelah tasyahud akhir sebelum Salam                                                                        
25 Dzikir setelah shalat                                           
26 Do’a shalat istikharah                                        
27 Dzikir pagi dan petang                                      
28 Dzikir menjelang tidur                                        
29 Do’a jika terbangun pada malam hari  
30 Do’a apabila ada yang menakutkan dalam tidur                                                               
31 Apa yang dilakukan jika bermimpi Buruk                                                                         
32 Do’a qunut witir                                                   
33 Dzikir setelah salam shalat witir                             
34 Do’a saat gundah dan berduka                            
35 Do’a untuk kesedihan yang mendalam                 
36Do’a saat bertemu musuh dan Penguasa                                                                 
37 Do’a saat takut menghadapi penguasa Dzalim                                                                      
38 Do’a atas musuh                                                  
39 Do’a saat takut terhadap suatu kaum / Kelompok                                                                 
40 Do’a bagi yang mengalami keraguan dalam iman                                                               
41 Do’a agar dapat melunasi hutang                         
42 Do’a saat ragu dalam shalat dan Bacaannya                                                                
43 Do’a orang yang mengalami kesulitan                 
44 Ucapan orang yang melakukan dosa                  
45 Do’a mengusir setan dan bisikannya                   
46 Do’a saat mengalami sesuatu yang tidak diinginkan                                                      
47 Ucapan bagi orang yang mendapatkan kelahiran dan jawabannya                                      
48 Do’a perlindungan bagi anak                            
49 Do’a kepada orang yang sakit                          
50 Keutamaan mengunjungi orang sakit                 
51 Do’a orang sakit yang tidak bisa Sembuh                                                                
52 Membimbing (talqin) orang yang Sekarat                                                                
53 Do’a saat terkena musibah                              
54 Do’a saat memejamkan mata mayat               
55 Do’a shalat jenazah                                            
56 Do’a untuk mayat anak kecil                             
57 Do’a ta’ziah                                                      
58 Bacaan saat memasukkan mayat ke liang kubur                                                             
59 Do’a setelah mayat dimakamkan                     
60 Do’a ziarah kubur                                           
61 Do’a apabila ada angin ribut                            
62 Do’a saat mendengar petir                              
63 Do’a untuk minta hujan                                       
64 Do’a apabila hujan turun                                    
65 Bacaan setelah hujan turun                               
66 Do’a agar hujan berhenti                                  
67 Do’a melihat bulan sabit                        
68 Do’a ketika berbuka bagi orang yang Berpuasa                                                                  
69 Do’a sebelum makan                                         
70 Do’a setelah makan                                           
71 Do’a tamu untuk orang yang menjamu Makan                                                                       
72 Do’a untuk orang yang memberi minum          
73 Do’a apabila berbuka di rumah orang Lain                                                                            
74 Do’a orang yang berpuasa apabila diajak makan                                                   
75 Ucapan orang yang puasa bila dicaci
76 Do’a apabila melihat permulaan buah
77 Do’a ketika bersin                                             
78 Bacaan bila orang kafir bersin kemudian memuji Allah                                           
79 Do’a kepada pengantin                                     
80 Do’a pengantin kepada dirinya                        
81 Do’a sebelum bersetubuh                                
82 Do’a ketika marah                                          
83 Do’a apabila melihat orang yang mengalami cobaan                                               
84 Bacaan dalam majelis                                     
85 Do’a pelebur dosa majelis                              
86 Do’a kepada orang yang berkata: Ghafarallaahu laka                                                   
87 Do’a untuk orang yang berbuat kebaikan padamu                                                    
88 Cara menyelamatkan diri dari Dajjal                
89 Do’a kepada orang berkata: Aku mencintaimu karena Allah                                       
90 Do’a kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu                                                     
91 Do’a untuk orang yang meminjami ketika membayar hutang                                         
92 Do’a agar terhindar dari syirik                          
93 Do’a untuk orang yang mengatakan: Baarakallahu fiika                                                    
94 Do’a menolak firasat buruk / sial                      
95 Do’a naik kendaraan                                         
96 Do’a bepergian                                                 
97 Do’a masuk desa atau kota                              
98 Do’a masuk pasar
99 Do’a apabila binatang tunggangan Tergelincir                                                                 
100 Do’a musafir kepada orang yang Ditinggalkan                                                             
101 Do’a orang mukim kepada musafir               
102 Takbir dan tasbih dalam perjalanan              
103 Do’a musafir ketika menjelang Subuh          
104 Do’a apabila mendiami suatu tempat, baik dalam bepergian atau tidak                           
105 Do’a apabila pulang dari bepergian              
106 Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan                         
107 Keutamaan membaca shalawat                     
108 Menyebarkan salam                                        
109 Apabila ada orang kafir mengucapkan Salam                                                                       
110 Petunjuk ketika mendengar kokok ayam dan ringkikan keledai                                    
111 Petunjuk apabila mendengar anjing Menggonggong                                                        
112 Mendo’akan kepada orang yang anda Caci                                                                           
113 Apabila memuji temannya                               
114 Bacaan bila dipuji orang                                 
115 Bacaan talbiyah                                               
116 Bertakbir pada setiap datang ke rukun Hajar Aswad                                                             
117 Do’a antara rukun Yamani dan Hajar Aswad                                                                       
118 Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah                                                                     
119 Do’a pada hari Arafah                                     
120 Bacaan di Masy’aril Haram                            
121 Bertakbir pada setiap melempar Jumrah                                                                      
122 Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu       
123 Yang dilakukan                                                 
124 Bacaan dan perbuatan apabila merasa sakit pada anggota badan                                      
125 Bacaan apabila takut mengenai sesuatu dengan matanya                                        
126 Bacaan ketika takut                                         
127 Bacaan ketika menyembelih kurban                      
128 Bacaan untuk menolak gangguan setan       
129 Istighfar dan taubat                                         
130 Keutamaan tasbih, tahmid, tahlil dan Takbir                                                                   
131 Bagaimana cara Nabi membaca Tasbih                                                                   
132 Beberapa adab dan kebaikan          

KEUTAMAAN BERDZIKIR
 
Allah berfirman:
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu (dengan memberikan rahmat
dan pengampunan). Dan bersyukurlah kepada-Ku,serta jangan ingkar (pada nikmat-Ku)” (QS. Al Baqarah: 152)
“Hai orang-orang yang beriman ber-dzikirlah yang banyak kepada Allah (dengan menyebut nama-Nya)”
(QS. Al Ahzaab: 41)
“Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka
pengampunan dan pahala yang agung” (QS. AlAhzaab: 35).
“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimudengan merendahkan diri dan rasa takut (pada siksaan-Nya), tidak mengeraskan suara, di pagi dan sore hari. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai” (QS. Al A’raf: 205)

Rasulullah  bersabda:

“Perumpamaan orang yang menyebut (nama) Tuhannya dengan orang yang tidak menyebut (nama)-
Nya, laksana orang hidup dengan orang yang mati ”.

Rasulullah  juga bersabda:

“Perumpamaan rumah yang digunakan untuk zikir kepada Allah dengan rumah yang tidak digunakan
untuknya, laksana orang hidup dengan yang mati”.

Rasulullah  juga bersabda:

1. HR. Bukhari dalam Fathul bari: 11/208.
2. HR. Muslim; 1/539.

“Maukah kamu, aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci disisi rajamu (Allah), dan paling
mengangkat derajatmu; lebih baik bagimu dari infaq emas atau perak, dan lebih baik bagimu dari-pada
bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?”. Para shahabat yang hadir berkata: “Mau wahai Rasulullah!”. Beliau bersabda: “Dzikir kepada Allah yang Maha Tinggi”.

Allah Yang Maha Tinggi berfirman (Dalam hadits Qudsi):

“Aku terserah persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya (memberi rahmat dan membelanya) bila dia menyebut nama-Ku. Bila dia menyebut nama-Ku dalam dirinya, aku menyebut namanya pada diri-Ku. Bila dia menyebut nama-Ku dalam perkumpulan orang banyak, Aku menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih banyak dari mereka. Bila dia mendekat kepada-Ku sejengkal (dengan melakukan amal shaleh atau berkata baik), maka Aku mendekat kepadanya sehasta. Bila dia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku mendekat kepadanya sedepa. Bila dia datang
kepada-Ku dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat (lari)”. . Shahih Tirmidzi: 3/139, Ibnu Majah: 2/316.

“Dari Abdullah bin Busr  dia berkata:Sesungguhnya seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah! sesungguhnya syari’at Islam telah banyak aku terima, oleh karena itu, beri tahulah aku sesuatu hal buat peganganku”. Beliau bersabda: “Tidak hentihentinya lidahmu basah karena dzikir kepada Allah (lidahmu selalu mengucapkannya) ”.

“Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al Quran, akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan akan dilipatkan sepuluh semisalnya. Aku tidak berkata: Alif Laaam Miim, satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf ”.

4. HR. Bukhari: 8/171 dan Muslim: 4/2061, lafadz hadits ini dalam shahih Bukhari.
5. Shahih Tirmidzi: 3/139 dan shahih Ibnu Majah: 2/317.
6. HR.Tirmidzi 5/458, lihat Shahih Tirmidzi 3/9.
  

“Dari Uqbah bin Amir berkata: “Rasulullah keluar, sedangkan kami berada di serambi masjid (Madinah). Lalu beliau bersabda: “Siapakah diantara kamu yang senang berangkat pagi setiap hari ke Buthan atau Al Aqiq, lalu kembali dengan membawa dua unta yang besar punuknya tanpa mengerjakan dosa dan memutus silaturrahmi?” kami (yang hadir) berkata: “Yaa kami senang ya Rasulullah!”, lalu beliau bersabda: “Seseorang di antara kamu berangkat pagi ke mesjid, lalu mengajar atau membaca dua ayat Al Qur’an, hal itu lebih baik baginya daripada dua unta. Dan (bila mengajar atau membaca) tiga (ayat) akan lebih baik daripada  memperoleh tiga (unta). Dan (bila membaca atau mengajar) empat ayat akan lebih baik baginya daripada  memperoleh empat (unta) dan dari seluruh bilangan unta”.

Rasulullah bersabda: HR. Muslim: 1/553.
 
“Siapa yang duduk di suatu tempat, lalu tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya, maka dia akan mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Barang siapa yang berbaring di suatu tempat, lalai tidak berdzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi dari Allah”.
“Apabila suatu kaum duduk di majlis, lantas tidak berdzikir kepada Allah dan tidak membaca shalawat  kepada Nabi-Nya, niscaya mereka mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Apabila  Allahberkehendak, maka Dia akan menyiksa mereka; dan apabila tidak, Allah akan mengampuni dosa  mereka”.

“Setiap kaum yang berdiri dari suatu majlis, yang mereka tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya,
  maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai dan mereka akan menyesal (di hari kiamat) ”.

8. HR. Abu Daud: 4/264, Lihat Shahih Jami’ :5/342
9. Shahih Tirmidzi: 3/140.
 

Popular post

Apakah Anda dilanda masalah:

INVIT PIN BB: 7DFAB6FB:

HP/WhatSapp: +6281361228624

Karier anda, Usaha atau dagangan http://kibayusejati.blogspot.com/

Pagar rumah/tempat usaha, Pagar badan, Jual Beli tanah/rumah, Menyadarkan Selingkuh PIL/WIL, Mengunci Agar Suami/istri Berangsur-angsur berhenti dari berselingkuh, Mustika / Batu Mulia, Ruwatan buang Goib, Anak kurang cerdas, Menambah kharisma/wibawa, Agar disayang atasan/majikan, sulit jodoh, Pengasihan, Mengobati Impoten/loyo dan lemah Syahwat, Mani encer, Membantu Penglarisan

Konsultasikan problem anda dengan mengirimkan email kami. ceritakan dengan jelas segala permasalahan yang ingin anda konsultasikan dan Sertakan data anda seperti, nama lengkap anda, tanggal lahir, dan nama kedua orang tua kandung anda, agama, Alamat jelas, Nomor telp/HP serta Photo diri anda.

Setiap konsultasi baik melalui email ataupun sms akan kami tanggapi secepat mungkin, tetapi bila kesibukan kami menghalangi, paling lambat dalam 3 X 24 jam kami sudah akan memberi jawaban untuk anda

Jangan ragu untuk menghubungi kami, kami akan bantu anda semaksimal mungkin. kesuksesan anda komitmen kami.

Kontak Person

KONSULTASI PROBLEM
HUBUNG:
KIBAYUSEJATI

PIN BB: 7DFAB6FB:

HP/WhatSapp: +6281361228624

VIA TELEPON (TIDAK SMS DAN TIDAK MALAM HARI) DI: +6281361228624
Email : kibayusejati@gmail.com
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. KI BAYU SEJATI - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger